Page 13 - EV_Magazine_Vol_16.pdf
P. 13

EV 10 | 11
             㰁㠑䰌⥨                  㱰⒴㱔 䁄✠䯸㱔 㷸㰸 㲰䯸⩈ ⮘䁄䞼 ⊄㝅⍹⊈㱔
             㯈㾀⦄㳄 㵔㾀 䯠⸀⦄ ⎕㾀 䲼✬⦄ ⍁⒴㸔⩝䊬       㞠 䁈䰍⪠ ㌈䐘㱀 :MVXYEP 㺈㥠⤘ 䯠䒹 㱉⑼⺌㷸
             ⎀䯝⍤ ⭵㷄 ㉼⸜㸔⩝䊬䯝⎀㱔 ⦄䯸 㠐⊠䯜⍤ 䯝       ⭠⪠ 䬌䁌⻠ 䁈䰍⪔⥨ I ㄬ㓐〰䥴㙔ぐ 㯈⥌⸀ 㐄
             㝡 㶤䓜㳄 䯬╜ 䑬㱉 㱴⍈ 䳑㍸䳠⩝⩈ ㌐㲄⥨        䬌 䐭㺈⒴ 㺠㻴 ⒴㱉 㱔➌䁄 ⎄⺬ ⒴㱉 ⭵㷸 䊼⊄
             㲰䯸 㱕㤨䩰㷜 㾀 䰍㜰㸩㷼 -''㺠㾀 䒹 㷸㌨䤼䳄      䰌⍤ 㲅⏱ ⭵ 㾀䯠 㳼⏱⦄㜰⎄⭨㷸 㸔⏱ ⒴㱉⭨
             ⎀ 䒹 ⻠㓈 㰀㳼 㺈㥠㸩㱔㞠⤘ ⏱✸㳼 I ㄬ㓐〰      ⎀ 䯬╜ ⥨㰕䯠 㺠䬌⏴㷈 㠐⊠䰌⥨
             䥴 ⎄⺬ ⒴㱉㱔㞠 㝡㜴䯜⤘ 㺠䬌⭨㷈 㠐⊠䰌⥨
             㺈㥠䴐㱔⤘ ⏱✸ I ㄬ㓐〰䥴㳄 㐄䬌 㱔➌䁄 ⒴㱉
             ⭵㷈 㓈⻳䯸 㾀䯠 㳼⏱⦄㜰⎄⎀ ⒄⻠㌐ ⒴㱉 䁄㊭
             㸔䓜⥬䌸 ㊓ ⍹⍹ 㱴⏰⒴⎄ ⦄䯝 ⭵㱔 䊼⊄䰌⥨
             I ㄬ㓐〰䥴 ⒴㱉㱔㞠⤘ 㤽㴭䊬 㓈⻳䯸 䎌㠐䲙
             㷸⿠z㝀⿠ 㝅㴭 ㌈㤨 ⠑⒴⍈ ⭵㷈 㞤㍸㲄⥨ 㢠
             㢜 ⏱✸ ⒴㢤⻠ 㸔䌸 㰕㜴㷈 㥠㸕䯸 ⏱✸㳼 㥠㸩
             㱔㞠 䲼䩍㷈 ㊟⤘ ੠⮘䯀䗘㷜 䎌㠐䲙 䳘㇀䊬 ⭵㷸
             㠐⊠⪀ ⎄⸐⊡⭨㷜 ㊠Ⓖ㷈 㸥㯜⥨
             ㊴䞴〰㳄 䐭㺈㷼䮈⸀ 㐈㰀㱔㞠⤘ )77 947
             &14㳄 ⒍㠑䐭㺈⒴ 㳈㠑䐭㺈⒴ ㆸ㞤䐭㺈⒴ ㊴
             䞴〰 ⭵ ⥨㰕䯠 㺠䬌⏴㷸 㞤㍸㲄⥨ Ⲕ 㺈⒴ㄬ䞴
             㷼㌈䞴 㟀㞠 ⭵ 㺈⒴䊬 ⎄⺬ 㺈䵈㊭ 㐄䬌⎀ 㠐
             㸰 ⭵⩈ ⥨䋈⻱⌐ 㺈㥠⪔⥨ 㱴⏰z⊠㊠㷸 䳠㊠䯜
             ⌐ 㷸⾈䁄⤘ 㠐䮈䤼㵬㰸 㐈㰀 㓈⻳䯸 㸔㶬㾀䰍
             %- ⻠㍸䥵㤨 ⭵ ㉼⸜ 㥤⒴㢤⩈ ㉼⸜ ぐ✤ ⒴䴐⊄
             ⪔⥨⤘ 䩍⊄⥨
             ⒴䵈㍄䳘㱔 ⦄㷕䯠 㱔➌䁄 㺈䳜⎀ 䝈㠐㾕ぁ ⎄⺬
             ⒴㱉⭨㷜 㺠䬌⏴⭨⩈ 㾀㴘 㺈㥠 ⍹⊈㱔㞠 㥠㞤㷈
             ⛐㱌⥨


             䗜䨀⹴㤨 䁈䳘ޥ㾀㺠 䩱 䳙⦄
             㺈⒴㞤㊙z9%1 ⭵㷀⻠ 䳙㸩


             ⏱㺠㺈⒴㸔⩝䊬㱕㤨䩰㷜 ⊄㸩 䛴 䤽䁙㷸㸔 㸩㺔        䰌⥨
             㷼 䗜䨀⹴㤨⩈ 㲰䯸 㾀㺠㷜 䩱㷈 ➗䲄 ㄉ㥨㝅㐄䯠       Ⲕ ⏱✸ ⍁㺠⍈ 㷼㜰㳄 㾀䯠 㳼⏱⦄㜰⎄ ⦄㜰 ㊓
             ޜI ㄬ㓐〰䥴㷜 ⥨㍸㤨䩰⺀ޝ㷈 䰩䯠 ⏰䌸㺅㷼 ㄬ㤹      㝅ㆸ⎄ 䁄㸔䌸 ⎄⍈㸔 ⭵㷸 䊼㞡䯸 㞼⍈ 㺈⒴䊬
             ⭨㷈 ㍸㱰㾰⥨⤘ 䩍⊄ ㊟⍤ 㸌⥨           㜴㱉⎀ 㾀㴘 㺙䋉㷜 ䷔〈㱔 ⦄䯸 ⍹㶤䯜⍤ 㥨䁌 㓈
             ⊠き ⥽㸀㷼 䁄✠⥰ 㸀 㲨㺈 㱸〴 㞼⍈㺈⒴䊬䲕       䀌⥌㤨 㝡䝠⍈ ⏰䐙 ⭵㷈 㶈䯠 ㊭㯌㷈 ⏔䳜䰌⥨
             㷜䴐 +)%2 㺠 䊬 䎡䴐㱔㞠 㴴䝠䷰ ⦄䯠㝅⍹䴐      㷸㰸 㱸〴 ⒄⻠㌐ ):〰⧘㤨 ⸀㴸⭠䟐㷸㒘㱔㞠⤘
             㷜㠐 㝅⒀㐄䴐㸩㷸 ⦄䯠㊀⏱ 㺈⒴䊬 㜴㱉 㝡䝠⍈       㺙㸰䵌 䯠⏱㢜⺩㵔㸔⺩ 㜰㸩 㠔㵉䷰ 䯠⏱⻠㎋㜴
              㠐⊠䯜⍤ ⒄⻠㌐ 䲕⺩⒴䴐 ㄬ㝍䯜⤘ ㊠䫠        㱉䁈䷩㵔㸩 ㉼䯜㱜 ⸀㷸䨠㤌䠬 㾀䯠 ⩉㸀⦄㜰 ⥨
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18